ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1063

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 15:23 น.
ผู้ร้องเรียนนายสำเริง นาคแก้ว และคณะ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียนปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่อง นร01610009818 เรื่อง ขอขยายระยะเวลารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำบริเวณเชิงสะพานบ้านแขวงเภา หมู่ที่ 2 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดรหัสเรื่อง นร01610009818 เรื่อง ขอขยายระยะเวลารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำบริเวณเชิงสะพานบ้านแขวงเภา หมู่ที่ 2 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกไปอีก 1 ปี

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่