ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1133

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 16:50 น.
ผู้ร้องเรียนคุณรัชนี
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์081-8583342
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน6.ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่ให้บริการล่าช้า
รายละเอียดวันที่ 22 ม.ค. 62 เวลา 16.50 น. รับแจ้งทางสายด่วน 1199 คุณรัชนี ฯ ว่าได้มาทำเอกสารคนประจำเรือที่กรมเจ้าท่า สาขาประจวบคีรีขันธ์ กับเจ้าหน้าที่ เมธี ฯ ตั้งแต่วันที่ 21-22 มกราคม 2562 แต่ไม่มีความคืบหน้า จึงได้โทรติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่อีกครั้งในวันนี้แต่เจ้าหน้าที่เมธีบอกว่าไม่มีเวลาทำให้ จึงอยากร้องว่า เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความร่วมมือ เพราะตนต้องรีบนำเรือออกทำการ จึงแจ้งมายังกรมเจ้าท่า ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 18 มีนาคม 2562
ผู้ตอบ:อัญชลีกรณ์ เหงียบกุล
ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานธุรการ
ดำเนินการเมื่อ:18/03/2562
รายละเอียด จภ.3 (ปข.) ได้ไปตรวจสอบแล้ว พบว่านางรัชนี จงสกุล ผู้เป็นเจ้าของเรือได้พานายยศวัฒน์ ประกอบชาติ ทำการสอบความรู้ประกาศนียบัตรฝ่ายช่างกล งานตรวจเรือได้มอบหมายให้นายเมธี ชุมจันทร์ เป็นผู้รับเรื่องและตรวจเอกสารหลักฐาน โดยมีนายอัครเดช สำลี เจ้าพนักงานตรวจเรือเป็นผู้สอบความรู้ แต่เนื่องจากนายเมธี จงสกุล มีภารกิจปฏิบัติงานตรวจเรือล็อคตรึงพังงาในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ทำให้ไม่สามารถตรวจเอกสารและข้อสอบในวันที่ 21 มกราคม 2562 ได้ วันต่อมาได้ทำการตรวจข้อสอบ และผลสอบผ่าน จึงได้เสนอให้มีการออกใบประกาศนียบัตรฝ่ายช่างกล ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติในการติดต่อราชการ โดยมีการออกประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ของเรือประมงชั้นสอง ให้กับนายยศวัฒน์ ประกอบชาติ เลขที่ 3.1-62-010 วันที่ออก 22 มกราคม 2562 

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่