ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1135

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง จาก: "David Broderick"
วันที่ร้องเรียนวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 08:05 น.
ผู้ร้องเรียนจาก: "David Broderick"
เลขประจำตัวประชาชน
Emailจาก: "David Broderick"
โทรศัพท์
สัญชาติไม่ทราบ
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามเรื่อง: Haad Suksamer ,Bang Saiyoy,Cha-am
รายละเอียดDear Marine Department, Please find attached photographs showing the state of the Marine Department beach at Haad Suksamer beach Cha-am. As you can see, the beach is now seriously eroded and requires immediate repair otherwise the entire beach will be destroyed. Should require any further help please do not hesitate to contact me. Kind Regards David Broderick www.seabreezechaam.com

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ตอบ:อัญชลีกรณ์ เหงียบกุล
ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานธุรการ
ดำเนินการเมื่อ:26/02/2562
รายละเอียด ในปีงบประมาณ 2562 จท. ได้รับงบเพื่อแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดชะอำ จ.เพชรบุรี  ครอบคลุมพื้นที่ร้องเรียน ปัจจุบันลงนามในสัญญาจ้างแล้วจะได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่