ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1209

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 06 มีนาคม 2562 เวลา 13:49 น.
ผู้ร้องเรียนคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์028319162-3
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามขอส่งเรื่องร้องเรียนกรณี การไม่ได้รับความร่วมมือในการใช้บริการจัดเก็บของเสียประเภทขยะจากเรือ ร้องเรียนของนางวรกมล พฤกษางกูร กรรมการบริษัทเจพีซีลิฟท์จำกัด
รายละเอียดขอส่งเรื่องร้องเรียนกรณี การไม่ได้รับความร่วมมือในการใช้บริการจัดเก็บของเสียประเภทขยะจากเรือ ร้องเรียนของนางวรกมล พฤกษางกูร กรรมการบริษัทเจพีซีลิฟท์จำกัด ได้รับการร้องขอจากเทศบาลตำบลเกาะสีชังให้เข้ามาช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาขยะและของเสีย จากเรือ ทุ่นขนถ่ายสินค้า และเครนน้ำ ที่จอดสมอกลางทะเลนอกเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ขอให้คณะกรรมการฯประสานกรมเจ้าท่าเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมเพื่อชี้แจงและกำหนดแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาขยะจากเรือ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการของผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 15 มีนาคม 2562
ผู้ตอบ:อัญชลีกรณ์ เหงียบกุล
ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานธุรการ
ดำเนินการเมื่อ:15/03/2562
รายละเอียด กรมเจ้าได้พิจารณาและดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรมเจ้าท่าดำเนินการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการของผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือประเภทขยะ ตามระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ ประเภทขยะ และกากของเสียต่างๆ พ.ศ.2560 แก่ผู้เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.การเสนอข้อมูลการจัดการของเสียและขยะจากเรือ กรมเจ้าท่าได้รายงานความคืบหน้าในการจัดการของเสียจากเรือประเภทขยะ ในการศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จ.ชลบุรี ในวันที่ 25มี.ค.61 เพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหามลพิษจากการขนถ่ายสินค้าทางทะเลและแนวทางป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม แก่คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้แทนจากจ.ชลบุรี อ.เกาะสีชัง กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี เทศบาลตำบลเกาะสีชังและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทที่ได้รับหนังสือรับรองตามระเบียบกรมเจ้าท่าฯ จำนวน 11 ราย ดังปรากฎในเว็บไซต์กรมเจ้าท่า www.md.go.th โดยเรือสามารถเรียกใช้บริการบริษัทที่ได้รับหนังสือรับรองฯได้ตามความสมัครใจ ทั้งนี้การออกหนังสือรับรองแต่ละบริษัท ดำเนินการตามระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ ประเภทขยะและกากของเสียต่างๆ พ.ศ.2560 
2.การประชุมการบริหารจัดการขยะจากเรือสินค้า เขตท่าเรือศรีราชา กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรีและกลุ่มสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมการบริหารจัดการขยะจากเรือสินค้า เขตท่าเรือสินค้า เมื่อวันที่ 16ส.ค.61 เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการขยะและของเสียจากเรือสินค้าในเขตท่าเรือศรีราชาแก่ผู้จัดการ ผู้ช่วยจัดการ และตัวแทนเจ้าของเรือสินค้าต่างๆ เข้าร่วมประชุม ซึ่งกรมเจ้าท่าได้ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าประชุมในหลักเกณฑ์และมาตรการในการจัดของเสียจากเรือและขยะจากเรือ 

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่