ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1237

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 09 เมษายน 2562 เวลา 16:13 น.
ผู้ร้องเรียนนายธนชัย เอี่ยวเจริญ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามขอให้ดำเนินคดีอาญากับ เจ้าของแพปลาวาสนา จ.ประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียดในคดีของศาลปกครองเพชรบุรี คดีหมายเลขดำที่ 2/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 30/2561 ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานกรมเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ผู้ฟ้องคดี นางอ่อนศรี รัตนจินดา ผู้ถูกฟ้องคดี ศาลมีคำพิพากษา ให้นางอ่อนศรี รัตนจินดารื้อแพปลาวาสนาพื้นที่ 784.57 ตารางเมตร ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดตาม ม.118 แห่ง พ.ร.บ.การเดินเรือฉบับที่ 17 พ.ศ.2560 ซึ่่งเจ้าท่ายังไม่ดำเนินคดีอาญากับ นางอ่อนศรี รัตนจินดา อันเป็นการละเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีทางกฎหมายจับนางอ่อนศรี รัตนจินดา ตามกฎหมายต่อไป เนื่องจากที่ดินดังกล่าว ได้ซื้อมาตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน แต่ยังไม่สามารถเข้าทำธุรกิจได้เลย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 09 เมษายน 2562
ผู้ตอบ:อัญชลีกรณ์ เหงียบกุล
ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานธุรการ
ดำเนินการเมื่อ:09/04/2562
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขาประจวบคีรีขันธ์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริง กรณีการร้องเรียนดังกล่าวมีความเห็นดังนี้
  1. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขาประจวบคีรีขันธ์ ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ราย นางอ่อนศรี รัตนจินดาได้อีก เนื่องจาก สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3  สาขาประจวบคีรีขันธ์ ได้เปรียบเทียบปรับ นายชนะ รัตนจินดา (สามีของนางอ่อนศรี รัตนจินดา) ฐานความผิดปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าแล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 29720 เลขที่ 29 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2533
   ทั้งนี้ คดีอาญาเลิกกันได้ (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 37 (4) ในคดีซึ่งเปรียบเทียบได้ตามกฎหมายอื่น เมื่อผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามคำเปรียบเทียบของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว)
  2. ในส่วนของการบังคับการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ต้องรอผลการตรวจสอบคดีจากศาลปกครองเพชรบุรี ว่าคดีเป็นที่สุดแล้วอย่างไรซึ่งถ้าผู้ถูกฟ้องไม่อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขาประจวบคีรีขันธ์ จะดำเนินการบังคับคดีให้มีการรื้อถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวต่อไป 

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่