ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1238

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 02 เมษายน 2562 เวลา 17:11 น.
ผู้ร้องเรียนนายพิชิต เช็คสกุล
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามขอร้องเรียนเรื่องการเก็บภาษีสิ่งล่วงล้ำลำน้ำบริเวณแม่น้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม
รายละเอียดขอร้องเรียนเรื่องการเก็บภาษีสิ่งล่วงล้ำลำน้ำบริเวณแม่น้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม นายพิชิต เช็คสกุล ชาวบ้านตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที อยู่บ้านเลขที่ 4013 ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรปราการ ส่งข้อความผ่าน FB Fan Page ข่าวกรมเจ้าท่า(News Clipping) และ Facebook ส่วนตัว (Goong Phatchaya-บรรณารักษ์กรมเจ้าท่า) เพื่อสอบถามและร้องเรียนเรื่องที่กรมเจ้าท่ามีจดหมายให้ไปดำเนินการเพื่อชำระภาษีเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 28 มิถุนายน 2562
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:28/06/2562
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามของรายงานดังนี้ 1.ทำไมต้องเสียภาษีและต้องขออนุญาต ขอเรียนให้ทราบว่า มีคำสั่งอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำได้ ผู้รับอนุญาตย่อมต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี ตามหลักกฎหมายดังกล่าวข้างต้น 2.อยากให้ยกเลิกเก็บภาษีสิ่งล่วงล้ำลำน้ำบันไดสิ่งปลูกสร้างที่ยื่นลงน้ำไม่เกินกฎหมายที่กำหนด ขอเรียนให้ทราบว่ามีคำสั่งอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำแล้วผู้รับอนุญาตย่อมต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี ส่วนกรณีที่ผู้ร้องเรียนกล่าวอ้างว่า บันไดสิ่งปลูกสร้างที่ยื่นลงน้ำไม่เกินกฎหมายที่กำหนดนั้น ผู้ร้องเรียนมิได้แจ้งชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ และสถานที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำแม่น้ำไว้ในเรื่องร้องเรียน และไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลจึงไม่อาจดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ว่าเป็นจริงหรือไม่ตามที่ผู้ร้องเรียนกล่าวอ้าง 3. อยากให้คืนที่บางส่วนที่เป็นที่ส่วนบุคคล และโดนน้ำกัดเซาะพังเสียหายที่กลายเป็นพื้นที่สาธารณะให้กลับเป็นของเจ้าของเดิมในพื้นที่ที่ดินนั้นๆ ขอเรียนให้ทราบว่า ตามมาตรา 1305 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติไว้แล้วว่า "ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา"เมื่อไม่ปรากฏว่ามีบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกาฉบับใด บัญญัติให้อำนาจเจ้าท่าดำเนินการโอนที่ชายตลิ่งที่ตกเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินกลับคืนเป็นของเจ้าของเดิมได้  จึงไม่อาจดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ร้องเรียนได้ 4. อยากให้ช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับภัยจากแหล่งน้ำ พื้นที่พังทลายเสียหายจากแม่น้ำลำคลองสาธารณะ ขอเรียนให้ทราบว่า ปัจจุบันรัฐได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในกรณีดังกล่าวด้วยการจัดโครงการสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะให้แก่ประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยผู้ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือสามารถยื่นหนังสือถึงกรมเจ้าท่า และกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยยื่นผ่านสำนักงานในเขตพื้นที่ที่ต้องการปลูกสร้างเขื่อน เพื่อทางสำนักงานจะได้จัดตั้งโครงการและงบประมาณเสนอเข้ากรมฯพิจารณาอนุมัติต่อไป 5. อยากให้ประสานงานเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนในพื้นที่ ที่ดินของชาวบ้านกันน้ำกัดเซาะดินพังเสียหาย ดดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงาน ขอเรียนให้ทราบว่า ตามมาตรา 117 แห่ง พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535 ได้บัญญัติไว้ว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และใต้น้ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินจึงมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องขออนุญาตจากเจ้าท่า โดยยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน ณ สำนักงานเจ้าท่าในเขตพื้นที่ต้องการปลูกสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่