ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1247

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09:20 น.
ผู้ร้องเรียนนายพงษ์ศักดิ์ บุญเต็ม
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์08 0221 3077
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน3.บริการเรือข้ามฟาก/โดยสารข้ามเกาะ/เฟอร์รี่
คำร้องเรียน/คำถามขอให้ตรวจสอบการให้บริการของเรือข้ามฟาก พระราม 3 - ลัดโพธิ์ (จักยานยนต์ + คนขับ) บริหารโดย หจก. ทรัพย์ธนนคร
รายละเอียดขอให้ตรวจสอบมาตรฐานในการให้บริการ ดังนี้ 1. ระยะเวลาในการให้บริการในแต่ละเที่ยว ว่ามีช่วงเวลาใดบ้าง (กี่นาทีออกจากท่า) ควรประกาศให้ขัดเจน เพื่อความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 2. ตรวจสอบการให้บริการของเจ้าหน้าที่ประจำเรือ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม มีเจ้าหน้าที่ดูแลเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ 3. ตรวจสอบมาตรฐานของตัวเรือข้ามฟาก ว่าได้มาตรฐานหรือไม่ เพราะไม่พบจำนวน/น้ำหนักที่ระบุว่าบรรทุกได้เท่าไร ทั้งนี้ ที่ให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบ เพราะผมใช้เรือข้ามฟากดังกล่าวทุกวันในช่วงเวลาเร่งด่วน ช่วงเช้า 05.30 - 08.00 น. และช่วงเย็น 17.00- 20.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เร่งรีบมีผู้ใช้บริการมาก เกรงว่าอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นในระหว่างการใช้บริการ จึงเรียนแจ้งให้ตรวจสอบ ขอบคุณครับ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มตรวจการเดินเรือ ได้ดำเนินการตรวจสอบพบว่ามีใบอนุญาตใช้เรือซึ่งได้รับการตรวจเรือตามมาตรฐานของสำนักมาตรฐานเรือกรมเจ้าท่าและผู้ควบคุมเรือผู้ควบคุมเครื่องจักรมีประกาศนียบัตรและมีป้ายบอกจำนวนผู้โดยสารตามระเบียบแล้ว
เอกสารแนบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่