ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 262

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง kankapuk24@gmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09:59 น.
ผู้ร้องเรียนkankapuk24@gmail.com
เลขประจำตัวประชาชน
Emailkankapuk24@gmail.com
โทรศัพท์
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน8.การฝึกอบรม/สอบความรู้/ออก ปก. ผู้ทำการในเรือ
คำร้องเรียน/คำถามพ้นสภาพการเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์นาวี เพราะหนีหอพัก
รายละเอียด พ้นสภาพการเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์นาวี เพราะหนีหอพัก โปรดจงเห็นใจ ขอให้ผู้มีความเกี่ยวข้องในด้านนี้ ช่วยให้ผมได้กลับไปเรียนอีกครั้งได้ไหมครับ ขอความเมตา กรุณา สงสาร เด็นนักเรียนคนนี้ด้วยเถอะนะครับ ผมก็ไปเรียนปกติ ไปเช้า เย็นกลับบ้านพัก หลังเลิกเรียนก็ หารายได้พิเศษเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายแฟนในการเลี้ยงลูก การมาเรียนครั้งนี้ เป็นการสร้างอนาคตแต่ อาจจะโดนแกล้ง ให้ออกเนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นรุ่นสุดท้าย จึงโดนพ้นสภาพการเป็นนักเรียน ทำไมรุ่นพี่จะไม่โดนพ้นสภาพเลยทำไมถึงมาเป็นที่รุ่นผมเรียนโปรดเห็นใจที่นะครับ เพราะหลักสูตรที่ผมมาลงเรียนเป็นหลักสูตรเร่งรัดเพื่อไปทำงานในสายงานเรือได้เลย เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรฝ่ายช่างกลเรือ เป็นหลักสูตรที่เรียนเพียง 3ปี เพียงมาเรียนเช้าแล้วเย็นกลับบ้าน จึงมาทำให้ตัวผมพ้นสภาพการเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิย์นาวีเลยหรอครับ ให้เป็นบำเพ็ญประโยนช์ให้ที่สาธารณะ จะดีกว่าไหมครับ ดีกว่ามาตัดอนาคตของนักเรียนตาดำคนนี้แบบนี้เลยหรอครับ โปรดจงเห็นใจ ช่วยให้ผมได้กลับไปเรียนต่อที่นะครับ ขอบคุณครับ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 02 พฤศจิกายน 2559
ผู้ตอบ:สผง(ทส.) it@md.go.th
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:02/11/2559
รายละเอียด
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน ขอเรียนชี้แจงดังนี้
1. ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มีนโยบายในการผลิตนายประจำเรือให้เป็นผู้มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ และมีความอดทนอดกลั้นต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างฝึกหัดศึกษาในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป จึงกำหนดให้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (นดร.) ชั้นปีที่ 1 ทุกนายทุกหลักสูตร ต้องอยู่ประจำในหอพักศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เพื่อปรับทัศนคติต่ออาชีพ และฝึกลักษณะนิสัยการเป็นชาวเรือที่ดี
2. การอยู่ประจำในหอพักศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มีระเบียบปฏิบัติประจำวันที่ต้องเช็คแถวบัญชีพลนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ที่อยู่ประจำหอพัก ในเวลา 06.00 น. และ 20.00 น. เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยแก่นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ และยังทำให้ทราบว่ามีนักเรียนเดินเรือพาณิชย์นายใดขาดหายไป เพื่อการหาข้อเท็จจริงของเหตุแห่งการขาดแถวแต่ละครั้ง อันเป็นมาตรการหนึ่งของการรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่อยู่ในหอพัก
3. กรณีมีนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่ขาดแถว อาจารย์ปกครองจะเรียกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ มาสอบถามเบื้องต้น และตักเตือนก่อนทำการลงโทษจากเบาไปหาหนัก ตามลำดับที่กำหนดในข้อ 21 แห่งข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วย การปกครอง วินัย และการลงโทษ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ พ.ศ. 2556 กล่าวคือ การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและบำเพ็ญประโยชน์ การตัดคะแนนความประพฤติ งดฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือฝึกของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี พักการเรียน และปลดออกจากสภาพการเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ทั้งนี้ อาจมีนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ บางนายที่แม้อาจารย์ปกครองจะว่ากล่าวตักเตือนหลายครั้งแล้ว แต่ก็ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อันแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความประพฤติไม่ดี ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ และไม่มีความอดทนอดกลั้นต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆ ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยที่ไม่เหมาะกับการเป็นชาวเรือที่ดี กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียนในฐานะผู้รักษาการตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว จึงดำเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและเสนอบทลงโทษตามข้อบังคับฯ เพื่อมิให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์นายอื่นต่อไป ซึ่งหากปล่อยไว้ ไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการเรือในการผลิตนายประจำเรือที่ดีของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้
4. การถูกดำเนินการตามข้อบังคับฯ เป็นเรื่องความผิดเฉพาะตัวของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ที่มีความประพฤติไม่ดี ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนในหลักสูตรใด
กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่