ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 297

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง L.tipagorn@gmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 08:45 น.
ผู้ร้องเรียนKull
เลขประจำตัวประชาชน
EmailL.tipagorn@gmail.com
โทรศัพท์
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามค่าโดยสาร และมาตรฐานความปลอดภัย เรือข้ามฟากยอดพิมาน-วัดกัลยาณ์
รายละเอียด ในช่วงเวลาสองเดือนปรับค่าโดยสาร จาก 3.50 บาท เป็น 4 บาท และล่าสุดเป็น 5 บาท ไม่ทราบว่าทางกรมเจ้าท่ามีมาตรการควบคุมอย่างไร รวมถึงด้านความปลอดภัย มีห่วงยางและชูชีพรวม 13 อัน คนขับเรือไม่มียูนิฟอร์มชัดเจน

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 27 มกราคม 2560
ผู้ตอบ:สำนัก/ศูนย์/จภ.1-7/กอง
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:27/01/2560
รายละเอียด
สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

1. จากการตรวจสอบไม่พบมีการเดินเรือประจำทางเส้นทางข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างท่าเรือยอดพิมาน – วัดกัลยาณ์  ซึ่งจากข้อมูลเรือเดินประจำทางที่ปรากฏกับข้อมูลการเก็บอัตราค่าโดยสารที่แจ้งจะเป็นการเดินเรือประจำเส้นทางเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างท่าเรืออัษฎางค์ (ปากคลองตลาด) – ท่าเรือวัดกัลยาณ์ – ท่าเรือวัดกุฎีจีน ซึ่งท่าเรืออัษฎางค์จะอยู่ถัดจากท่าเรือยอดพิมาน

2. คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือประจำทางในเขตกรุ่งเทพมหานครและปริมณฑลได้มีประกาศกำหนดอัตราค่าโดยสารเรือเดินประจำทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑลตามช่วงราคาน้ำมันดีเซลเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 โดยการปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าโดยสารให้กรมเจ้าท่าประกาศเมื่อราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับเปลี่ยนราคาข้ามช่วงราคาที่กำหนด โดยตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559 เป็นต้นมากรมเจ้าท่าได้มีประกาศให้มีการปรับอัตราค่าโดยสารเรือเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการฯ เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับราคาสูงขึ้นข้ามช่วงราคาตามหลักเกณฑ์จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้

2.1 ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่องการปรับอัตราค่าโดยสารเรือเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ให้ปรับอัตราค่าโดยสารเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาท่าเรืออัษฎางค์ (ปากคลองตลาด) – ท่าเรือวัดกัลยาณ์ – ท่าเรือวัดกุฎีจีน เป็นอัตราตามช่วงราคาน้ำมันดีเซล 21.01 - 25.00 บาท/ลิตร ให้เก็บอัตราค่าโดยสารได้ใม่เกิน 5.50 บาท/คน/เที่ยว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

2.2 ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่องการปรับอัตราค่าโดยสารเรือเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ให้ปรับอัตราค่าโดยสารเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างท่าเรืออัษฎางค์ (ปากคลองตลาด) – ท่าเรือวัดกัลยาณ์ – ท่าเรือวัดกุฎีจีน เป็นอัตราตามช่วงราคาน้ำมันดีเซล 25.01 – 29.00 บาท/ลิตร ให้เก็บอัตราค่าโดยสารได้ไม่เกิน 6.00 บาท/คน/เที่ยว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เป็นต้น

3. จากการตรวจสอบเรือเดินประจำทางเส้นทางดังกล่าวที่ผ่านมามีการเก็บอัตราค่าโดยสารเป็น4.00 บาท/คน/เที่ยว ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2559 และต่อมาได้ปรับเป็น 5.00 บาท/คน/เที่ยว เป็นไปตามข้อมูลที่ผู้ร้องแจ้ง ซึ่งการเก็บอัตราค่าโดยสารในอัตราดังกล่าวไม่เกินกว่าอัตราค่าโดยสารตามประกาศข้อ 2.1 โดยที่ปัจจุบันผู้ประกอบการเดินเรือเส้นทางดังกล่าวยังไม่มีการปรับอัตราค่าโดยสารตามประกาศกรมเจ้าท่าข้อ 2.2 แต่อย่างใด

4. ในส่วนของจำนวนห่วงยางและชูชีพซึ่งเป็นอุปกรณ์ประจำเรือด้านความปลอดภัย สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้วพบว่า เรือข้ามฟากดังกล่าวเป็นเรือข้ามฟาก ท่าเรืออัษฎางค์ (ปากคลองตลาด) – ท่าเรือวัดกัลยาณมิตร เรือชื่อ โรจนากร 1 ประเภทการใช้บรรทุกคนโดยสาร หมายเลขทะเบียน 1908 – 15640 ทะเบียนหมดอายุเมื่อ 5 กันยายน 2560 จำนวนผู้โดยสาร 35 คน คนประจำเรือ 3 คน ตรวจ พบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เป็นห่วงชูชีพจำนวน 5 ห่วง และเบาะช่วยชีวิต จำนวน 10 แผ่น ซึ่งอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมสามารถให้การช่วยเหลือบุคคลภายในเรือได้ทั้งสิ้นจำนวน 30 คน ซึ่งก็เพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยว แต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่จดทะเบียนเอาไว้ คือมีผู้โดยสาร 35 คน และคนประจำเรือ 3 คน รวมเป็น 38 คน จึงให้ทางบริษัทจัดหาห่วงชูชีพเพิ่มเติมอี 3 ห่วง ซึ่งห่วงชูชีพ 1 ห่วง มีขีดความสามารถช่วยเหลือได้ 4 คน ส่วนกรณีเครื่องแบบยูนิฟอร์ม ไม่อยู่ในกรอบอำนาจของ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ แต่ในเบื้องต้นได้ประสานทางผู้ประกอบการแล้ว โดยรับปากว่าจะดำเนินการแก้ไขเรื่องเครื่องแต่งกายของพนักงานต่อไป

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่