ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3161

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13:38 น.
ผู้ร้องเรียนไม่แจ้งชื่อนามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน6.ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่องนร02590024557 เรื่อง ร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ กรณีไม่ดำเนินใด ๆ ต่อนายนราชิต บุตรไสว (ขอทราบผลการพิจารณา)
รายละเอียดรหัสเรื่องนร02590024557 เรื่อง ร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ กรณีไม่ดำเนินใด ๆ ต่อนายนราชิต บุตรไสว ซึ่งสร้างศาลาท่าน้ำและกำแพงล่วงล้ำเข้าไปในที่สาธารณประโยชน์ (คลองลัด ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (ขอทราบผลการพิจารณา)

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 15 สิงหาคม 2562
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:15/08/2562
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ได้ดำเนินการแจ้งตอบเรื่องร้องเรียนกับผู้ร้องแล้ว

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่