ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3228

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14:46 น.
ผู้ร้องเรียนนายธนกร ปกรณ์สกุล
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน5.การขุดลอกเปลี่ยนแปลงแม่น้ำ/ลำคลอง/ดูดทราย
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่องนร01620000375 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขุดลอกแม่น้ำวัง ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
รายละเอียดรหัสเรื่องนร01620000375 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขุดลอกแม่น้ำวัง ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง เนื่องจากผู้ร้องแจ้งว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่มีแม่น้ำวังไหลผ่าน 11 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเป็นแม่น้ำสายหลักของ จ.ลำปาง แม่น้ำวังมีสภาพตื้นเขิน มีตะกอนและวัชพืชปกคลุม

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่7 ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณที่ผู้ร้องขอสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินการขุดลอก พื้นที่ดำเนินการเป็นร่องน้ำขนาดใหญ่ที่มีความกว้างแม่น้ำเกิน 50 เมตรขึ้นไป การขุดลอกจะต้องดำเนินการขุดตักย้ายวัสดุขุดลอกมาที่แนวตลิ่งเดิม เพื่อปรับสภาพลำน้ำและภูมิประเทศให้มีความสวยงาม แข็งแรง พร้อมทั้งปลูกหญ้าแฝกในการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ซึ่งเกินขีดความสามารถของ สบ.7 ที่ดำเนินการเอง เนื่องจากปัจจุบันมีจำนวนเจ้าหน้าที่ 40 นายเครื่องจักรรถขุดตักดินจำนวน 9 คัด เรือขุดลอกหัวสว่าง 8 นิ้ว จำนวน 1 ชุด มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 10 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน 17 สายน้ำหลัก ความยาวประมาณ 3,556 กิโลเมตร หากดำนเินการจะทำให้เกิดความล่าช้า และไม่สามารถช่วยเหลือพื้นที่อื่นได้เพราะได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการเองปีละประมาณ 800,000ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วน สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่7จะจัดเข้าแผนงบประมาณปี2564ต่อไป

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่