ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3246

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08:55 น.
ผู้ร้องเรียนนางปทุม เลิศบูรพา ผู้รับมอบอำนาจแทน นพ.ยุคล เลิศบูรพา
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0868840757,086448496
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามขอให้รังวัดโฉนดที่ดินเลขที่ 110669 และ น.ส.3.ก เลขที่ 725,726,209 และ 2290 และที่ดินว่างสาธารณะประโยชน์ ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
รายละเอียดขอให้รังวัดโฉนดที่ดินเลขที่ 110669 และ น.ส.3.ก เลขที่ 725,726,209 และ 2290 และที่ดินว่างสาธารณะประโยชน์ ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เนื่องจากบริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ปจำกัด ได้มีการบุกรุกออกเอกสารสิทธิ์

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง ได้ดำเนินการขอความอนุเคาะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉดในการยื่นขอรังวัดตรวจสอบที่สาธารณะประโยชน์(คลองกะเฉด)และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยองจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน ก่อนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่