ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3269

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14:09 น.
ผู้ร้องเรียนนายน้อย นิยมวงษ์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน5.การขุดลอกเปลี่ยนแปลงแม่น้ำ/ลำคลอง/ดูดทราย
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่อง นร01610010751 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกลำน้ำชี บริเวณหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียดรหัสเรื่อง นร01610010751 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกลำน้ำชี บริเวณหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด กลุ่มแผนงานพัฒนาทางน้ำ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ สภาพพื้นที่แม่น้ำชี มีต้นไผ่ขนาดใหญ่ขึ้นหนาแน่นทำให้แม่น้ำชีแคบลง น้ำไหลไม่สะดวก ต้นน้ำด้านบนจาก อำเภอเมืองถึงตำบลกุุดเวียน ได้ดำเนินการขุดลอกแล้ว ทำให้การระบายน้ำได้รวดเร็ว น้ำไม่ท่วมในพื้นที่ดังกล่าว แต่จะไหลมาท่วมในพื้นที่ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และฝั่งตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ความต้องการของพื้นที่ ขอให้ขุดลอกแม่น้ำชี้พื้นที่ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 โดยขอให้เพิ่มความกว้าง ความลึก เพื่อระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง วัสดุจากการขุดลอกนำมาปรับแต่งตลิ่ง และทำคัดดินริมแม่น้ำชี ได้ชี้แจงให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญรับทราบแล้วคือ ระยะทางที่ขอให้ขุดลอก ซึ่งมีระยะทางไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร โดยจะได้ประสานขอจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่