ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3485

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:53 น.
ผู้ร้องเรียนไม่ระบุ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน11.ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ
คำร้องเรียน/คำถามนร01620000947 กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงทุจริต ของเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4
รายละเอียดนร01620000947 กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงทุจริต ของเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 มีพฤติกรรมในการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินกว่ากฎหมายที่กำหนด อันเป็นการกระทำไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด กรมเจ้าท่าได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จึงเห็นว่าไม่มีมูลตามข้อกล่าวหา จึงเห็นควรยุติเรื่อง
เอกสารแนบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่