ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3578

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 14:47 น.
ผู้ร้องเรียนประชาชนผู้เดือดร้อน
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์+
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน2.บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามขอให้ลดราคาค่าโดยสารเรือคลองแสนแสบ ด้วยน้ำมันดีเซลได้ลดราคาต่ำกว่าลิตรละ 30 บาท
รายละเอียดขอให้ลดราคาค่าโดยสารเรือคลองแสนแสบ ด้วยน้ำมันดีเซลได้ลดราคาต่ำกว่าลิตรละ 30 บาท ประมาณ 3-4 เดือนแล้ว แต่บริษัทครอบครัวขนส่ง ไม่ลดราคาค่าโดยสารเรือคลองแสนแสบตามข้อตกลงกับกรมเจ้าท่า

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ ชี้แจงตามหนังสือสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ ที่ คค 0321.4/กท.282 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วขอเรียนดังนี้ 1.เรือโดยสารคลองแสนแสบปัจจุบันเก็บค่าโดยสารในอัตรา 9,11,13,15,17,19 บาท ตามระยะทาง เป็นอัตราค่าโดยสารในช่วงราคาน้ำมัน 25.01-27.00 บาท/ลิตร ถูกต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง เรื่อง การกำหนดอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลงวันที่ 29 กันยายน 2559  2.เรือโดยสารในคลองแสนแสบมีการปรับอัตราค่าโดยสารครั้งสุดท้ายจากอัตรา 10,12,14,16,18,20 บาทตามระยะทาง เป็นอัตราค่าโดยสารในช่วงเวลาน้ำมัน 27.01-29.00 บาท/ลิตร มาเป็น 9,11,13,15,17,19 บาทตามระยะทาง เป็นอัตราค่าโดยสารในช่วงราคาน้ำมัน 25.01-27.00 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561   3.ตั้งแต่การปรับอัตราค่าโดยสารเรือคลองแสนแสบเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ไม่ปรากฎว่าราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับราคาต่ำกว่าลิตรละ 25.01 บาท/ลิตร จนถึงปัจจุบัน แต่ราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับราคาเกินกว่า 27.01 บาท/ลิตร เรือโดยสารคลองแสนแสบก็มิได้มีการปรับขึ้นค่าโดยสารตามราคาน้ำมันที่สูงขึ้น อัตราค่าโดยสารของเรือโดยสารคลองแสนแสบจึงเป็นอัตรา 9,11,13,15,17,19 บาทตามระยะทางตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นการเก็บอัตราค่าโดยสารในช่วงราคาน้ำมันดีเซลที่ 25.01-27.00 บาท/ลิตร 

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่