ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3638

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:12 น.
ผู้ร้องเรียนนางสาวผ่องพรรณ เทียนศิริ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0840021818
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามการไม่ดูแลรักษาคลองสาธารณะประโยชน์เจ้าหน้าที่ละเลยให้มีการบุกรุกคลองสาธารณะประโยชน์ ในการคัดค้าน/โต้แย้ง การรายงานหรือคำชี้แจงการร้องเรียน/ร้องทุกข์ พื้นที่ดินหมู่ที่ 1 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จ.จันทบุรี
รายละเอียดการไม่ดูแลรักษาคลองสาธารณะประโยชน์เจ้าหน้าที่ละเลยให้มีการบุกรุกคลองสาธารณะประโยชน์ ในการคัดค้าน/โต้แย้ง การรายงานหรือคำชี้แจงการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในการบุกรุกคลองสาธารณะประโยชน์ ถมดินปิดคลองสาธารณประโยชน์ พื้นที่ดินหมู่ที่ 1 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี และการติดตามผล

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่