ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3724

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:00 น.
ผู้ร้องเรียนผู้ไม่ประสงค์ออกนามประชาชนตำบลสันทราย
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน5.การขุดลอกเปลี่ยนแปลงแม่น้ำ/ลำคลอง/ดูดทราย
คำร้องเรียน/คำถามขอตรวจสอบการขุดลอกลำน้ำฝาง ฝายรูบ้วน ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่นำรถแบ็คโฮของอบต.มาขุดทราย
รายละเอียดขอตรวจสอบการขุดลอกลำน้ำฝาง ฝายรูบ้วน ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่นำรถแบ็คโฮของอบต.มาขุดทราย โดยอ้างว่าทางเกษตรกรได้ร้องขอให้มีการขุดลอกเพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกร

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่1 (สาขาเชียงใหม่) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามอำนาจหน้าที่ การดำเนินการขุดลอกดังกล่าว เป็นการแก้ไขปัญหากรณีดำเนินเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภัยพิบัติอันเกิดจากภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่จำเป็น การดำเนินการร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลสันทราย อบต.แม่คะ อบจ.เชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ หน่วยงานดังกล่าวได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547 ข้อ8 ทั้งนี้ได้แจ้งเทศบาลตำบลสันทรายติดประกาศแจ้งประชาชนในพื้นที่รับทราบผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
เอกสารแนบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่