ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3731

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 08 มิถุนายน 2563 เวลา 16:12 น.
ผู้ร้องเรียนพี่ปอ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน6.ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงานเจ้าท่านครศรีธรรมราช (ร้องทางเฟสบุ๊คประชาสัมพันธ์)
รายละเอียดร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงานเจ้าท่านครศรีธรรมราช ผู้ร้องสอบถามเรื่องอัพสมุดเรือ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สาขานครศรีธรรมราช ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเป็นปัญหาในการสื่อสารระหว่างผู้ร้องเรียนและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราชที่เข้าใจไม่ตรงกันทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร ทั้งนี้ได้ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบปัญหา และได้ชี้แจงแนวทาง ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ และได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการต่อประชาชน
เอกสารแนบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่