ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3815

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:44 น.
ผู้ร้องเรียนไม่ระบุ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่2สาขาอยุธยาได้รับแจ้งผ่านสื่อออนไลน์(Facebook)ว่ามีผู้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำน้อย บริเวณหมู่ที่1 ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง ขอให้ดำเนินการตรวจสอบ
รายละเอียดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่2สาขาอยุธยาได้รับแจ้งผ่านสื่อออนไลน์(Facebook)ว่ามีผู้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำน้อย บริเวณหมู่ที่1 ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง ขอให้ดำเนินการตรวจสอบ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 18 มิถุนายน 2564
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:18/06/2564
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่2 สาขาอยุธยา ดำเนินการตรวจสอบดังนี้ จัดประชุมเพื่อวางแนวทางแก้ไขร่วมกับจังหวัดอ่างทอง มีมติให้มีการรังวัดสอบเขตพื้นที่กรรมสิทธิ์ให้แน่ชัดก่อนดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากการตรวจสอบพบว่ามีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในแม่น้ำน้อย (นายพิศาล อุดมสุข เจ้าของที่ดิน)และเมื่อตรวจสอบพื้นที่ไม่พบหลักหมุดแสดงแนวเขตกรรมสิทธิ์  จึงได้แจ้งให้ผู้ครอบครองดำเนินการรังวัดสอบเขตให้แน่ชัด ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ตามระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยการดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำฯ ปรากฎว่าในระหว่างการดำเนินการขอรังวัดสอบเขตผู้ก่อสร้างได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและอยู่ระหว่างปรับพื้นที่ผิวดินให้คืนสภาพเดิมผลเป็นประการใดจะรายงายให้ทราบต่อไป

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่