ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3828

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:02 น.
ผู้ร้องเรียนคุณณัฐวุฒิ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0935358745
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามวันที่ 11ก.ค.64 เวลา 07.45 น. ได้รับแจ้งทางสายด่วน 1199 จากคุณณัฐวุฒิฯ มีการปลูกสร้างลงไปในทะเลโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่หมู่บ้านอ่าวคราม ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
รายละเอียดวันที่ 11ก.ค.64 เวลา 07.45 น. ได้รับแจ้งทางสายด่วน 1199 จากคุณณัฐวุฒิฯ มีการปลูกสร้างลงไปในทะเลโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่หมู่บ้านอ่าวคราม ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 20 สิงหาคม 2564
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:20/08/2564
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร ได้ตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วขอเรียนชี้แจงดังนี้ 
1.สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งทะเล (อ่าวคราม) หมู่ที่ 11 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร ซึ่งได้รับอนุญาตตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 32/2560 เรื่องการบรรเทาความเสียหารให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ ลว.4 ก.ค.60 ประเภทบ้าน(วัตถุประสงค์การใช้เพื่ออยู่อาศัย) โดยนายชาตรี อยู่เหมือนเป็นผู้ได้รับอนุญาต
2. ผู้ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำตามคำสั่ง คสช.ที่ 32/2560 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตตามที่กรมเจ้าท่ากำหนดโดยเคร่งครัด

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่