ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3833

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:21 น.
ผู้ร้องเรียนปกปิดข้อมูลผู้ร้อง
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์1111
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน8.การฝึกอบรม/สอบความรู้/ออก ปก. ผู้ทำการในเรือ
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่อง นร02640052235 เรื่อง ขอให้พิจารณาเลื่อนวันและเวลาหรือยกเลิกกิจกรรมฝึกภาคเรือของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าทา่ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียดรหัสเรื่อง นร02640052235 เรื่อง ขอให้พิจารณาเลื่อนวันและเวลาหรือยกเลิกกิจกรรมฝึกภาคเรือของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าทา่ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:19/07/2564
รายละเอียด ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ได้ยกเลิกการฝึกในเที่ยวการฝึกที่ 1 ระหว่างวันที่20ก.ค.-8ส.ค.64และเพิ่มมาตรการป้องกันในรอบการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลเที่ยวต่อไป ดังนี้
1.ให้คนประจำเรือ และนักเรียนผู้เข้ารับการฝึก กักตัวในภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์เป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนลงเรือฝึกออกภาคทะเล
2.เพิ่มมาตรการ การเก็บตัวอย่งเชื้อ (swab) จากจมูก และวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ (lab) แบบ PCR

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่