ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3839

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 06 สิงหาคม 2564 เวลา 13:57 น.
ผู้ร้องเรียนนายพิเชฐ ขาวชูเกียรติ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0990627689
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามกรมเจ้าท่า เทศบาลตำบลบางปะกง และกำนันตำบลบางปะกง ร่วมกันตรวจสอบบ้านพักอาศัยที่กรมเจ้าท่าออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำแม่น้ำบางปะกง ไม่ตรงกับแปลงโฉนดที่ดินที่ กรมเจ้าท่าออกใบอนุญาต(นายพิเชฐ)
รายละเอียดกรมเจ้าท่า เทศบาลตำบลบางปะกง และกำนันตำบลบางปะกง ร่วมกันตรวจสอบบ้านพักอาศัยที่กรมเจ้าท่าออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำแม่น้ำบางปะกง ไม่ตรงกับแปลงโฉนดที่ดินที่ กรมเจ้าท่าออกใบอนุญาต

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 23 สิงหาคม 2564
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:23/08/2564
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ขอรายงานดังนี้ จากการออกหนังสืออนุยาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำให้แก่นายปราโมทย์ฯ เป็นไปตามนัยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 ประกอบกับประกาศกระทรวงคมนาคมฯ และจากการทวนสอบข้อมูลตามแผนที่สังเขปแนบท้ายปรากฎว่า มีการกล่าวอ้างเลขที่โฉนดที่ดินไม่ถูกต้องจริงตามที่ท่านแจ้ง จึงเป็นการคลาดเคลื่อนในการระบุเลขที่โฉนดที่ดินเท่านั้น หาทำให้หนังสืออนุญาตฉบับดังกล่าวเสียไปหรือเป็นโมฆะไปทั้งหมด เนื่องจากการพิจารณาอนุญาตเป็นตามหลักเกณฑ์คล้ายการนิรโทษกรรมดังกล่าวข้างต้นการอนุญาตเป็นการอนุญาตในแม่น้ำมิได้กระทบกระเทือนถึงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถือครองแต่อย่างใด เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย หากการอนุญาตดังกล่าวไม่เป็นธรรมสามารถใช้สิทธิเรียกร้องในทางแพ่งต่อสาลที่มีเขตอำนาจให้ปลดเปลี้องการลิดรอนสิทธิดังกล่าวได้ จากการแสดงเลขที่โฉนดที่ดินริมแม่น้ำบางปะกงคลาดเคลื่อนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา จะได้แจ้งผู้รับอนุญาตมาทำการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่