ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3892

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:31 น.
ผู้ร้องเรียนดร.สุพจน์ วงศาโรจน์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0959392965
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนรุกล้ำและเปลี่ยนแนวคลองลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ วัดพระคริสตหฤทัย ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ได้ถมแนวคลองกระโดงสาธารณะและได้ขุดแนวคลองลำกระโดงใหม่ และได้รุกล้ำเข้ามาในแนวเขตที่ดิน
รายละเอียดร้องเรียนรุกล้ำและเปลี่ยนแนวคลองลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ วัดพระคริสตหฤทัย ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ได้ถมแนวคลองกระโดงสาธารณะและได้ขุดแนวคลองลำกระโดงใหม่ และได้รุกล้ำเข้ามาในแนวเขตที่ดินของบ้านเลขที่28 ม.2 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ตามโฉนดเลขที่ 1171

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่3 ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบโดยประสานกับเทศบาลตำบลวัดเพลง และได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาปากท่อ เพื่อขอสำเนาแผนที่ระวางที่ดิน ผลการตรวจสอบปรากฎว่า แหล่งน้ำสาธารณะที่ได้มีการร้องเรียน คือลำกระโดงสาธารณะ ตามสำเนาระวางแผนที่จากกรมที่ดิน และสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาปากท่อ ไม่เคยส่งหนังสือแจ้งมายังเจ้าท่าในกรณีมีการระวังชี้แนวเขตระหว่างพื้นที่2 ฝั่งของลำโดงสาธารณะ ดำเนินการส่งเอกสารแจ้งไปที่ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น เนื่องจากแหล่งน้ำ ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาฯ ของกรมเจ้าท่า ซึ่งเป็นไปตามพรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ มาตรา117 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553(คค0313.7/นฐ.320 จท.13724)
เอกสารแนบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่