ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3895

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 11:41 น.
ผู้ร้องเรียนคุณวรรณดีฯ,คุณวันดี
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0847281194
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน6.ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ
คำร้องเรียน/คำถามขอให้แจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆในการต่อทะเบียนเรือ ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือกับคุณอนันต์ เรือยูนิไวส์ซัพพอร์ทเตอร์,ยูนิไทยสมุย
รายละเอียดขอให้แจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆในการต่อทะเบียนเรือ ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือกับคุณอนันต์ เรือยูนิไวส์ซัพพอร์ทเตอร์,ยูนิไทยสมุย ผู้ร้องนำทะเบียนเรือเข้ามาเพื่อต่อทะเบียนเรือที่กำลังจะหมดอายุ ในเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจเรือเข้ามาตรวจสอบ แต่มาถึงกลุ่มงานทะเบียนเรือ แจ้งกับผู้ร้องบอกตนไม่มีรูปถ่ายจึงไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ซึ่งทำให้เสียเวลาอย่างมาก

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด กรมเจ้าท่า สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ ขอรายงาานตามข้อร้องเรียนดังนี้ กรณีไม่สามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือให้ได้ เนื่องจากนายทะเบียนเรือต้องดำเนินการตามระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือพ.ศ.2563 ตามหมวด 3 ข้อ 23 การขอต่ออายุใบอนุญษตใช้เรือยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานต่อนายทะเบียนเรือ และข้อ 25 ระบุว่า ก่อนดำเนินการต่อใบอนญาตใช้เรือ ให้นายทะเบียนเรือดำเนินการตรวจสอบตามข้อ6 ซึ่งให้นายทะเบียนเรือดำเนินการตรวจสอบความีอยู่จริงและความถูกต้องของเรือ งานทะเบียนรือ สทบ. ได้ประสานชี้แจงกับผู้แทนเจ้าของเรือให้ทราบถึงระเบียบปฏิบัติดังกล่าว สทบ.มิได้ปฏิเสธการดำเนินการโดยไม่ชี้แจงเหตุผล ในกรณีที่กล่าวอ้างว่าเอกสารทั้งหมดอยู่กับคุณอนันต์ฯนั้น สทบ.ขอเรียนว่าปัจจุบันคุณอนันต์มิได้เป็นเจ้าหน้าที่สทบ.แต่อย่างใด เป็นข้าราชการเกษียณอายุไปแล้ว

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่