ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 471

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 15:37 น.
ผู้ร้องเรียนไม่แจ้งชื่อ ไม่แจ้งนามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่อง นร02600054216 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางน้ำ
รายละเอียดขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางน้ำ ประชาชนมีความคิดเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการบังคับให้เรือนำเที่ยวทุกลำ ต้องมีเสื้อชูชีพให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการใส่ทุกคน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างการท่องเที่ยวทางน้ำต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่