ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 482

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09:50 น.
ผู้ร้องเรียนปกปิดข้อมูลผู้ร้อง
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน8.การฝึกอบรม/สอบความรู้/ออก ปก. ผู้ทำการในเรือ
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่อง นร02600050343 เรื่อง ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส่วนงานรับทำหนังสือคนประจำเรือของกรมเจ้าท่า
รายละเอียดรหัสเรื่อง นร02600050343 เรื่อง ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส่วนงานรับทำหนังสือคนประจำเรือของกรมเจ้าท่า เจ้าหน้าที่ควรตรวจเอกสารให้ถี่ถ้วนก่อนนัดหมายรับหนังสือ หรือหากพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องควรติดต่อแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบในทันที

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:29/11/2560
รายละเอียด ขอรายงานดังนี้ 1.เมื่อวันที่27 ก.ค.60 นายวรายุทธ จิ๋วปัญญา ได้มายื่นคำร้องขอต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ มีเอกสารประกอบครบจึงรับเรื่องพร้อมเก็บเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยนายวรายุทธฯ จึงได้กลับไป แต่เมื่อมีการทวนสอบของเจ้าหน้าที่อีกครั้งในช่วงเวลาใกล้เลิกงานได้พบว่า นายวรายุทธฯไม่ได้ลงชื่อในสำเนาบัตรประชาชนจึงได้แยกเรื่องไว้เพื่อแจ้งนายวรายุทธฯทราบและมาลงชื่อในวันนัดรับเล่ม โดยปกติหากมีข้อขัดข้องจากการรับเรื่องอย่างไรเจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งประสานไปยังผู้ยื่นคำร้องเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลาหรือข้อขัดข้องในวันรับเรื่อง มีเพียงครั้งนี้ที่ไม่ได้ประสานไป 2.ต่อมาวันที่3ส.ค.60 นายวรายุทธฯ ไม่ได้มารับเล่มแต่มอบอำนาจให้นางมนัสนันท์ รุจิศักดิ์เดโช มารับเล่มแทน เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งให้ทราบว่านายวรายุทธฯยังไม่ได้ลงชื่อในสำเนาบัตรประชาชน แต่ได้แก้ไขโดยให้นางมนัสนันท์ฯ รับเล่มหนังสือคนประจำเรือไปก่อน (หลักฐานการรับตามแนบ) แล้วส่งสำเนาบัตรประชาชนที่นายวรายุทธฯ ลงชื่อแล้วมาให้ภายหลัง ซึ่งก็ได้มีการส่งเอกสารมาให้เป็นที่เรียบร้อย 3.ได้ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่รับเรื่องของ กคร.เพื่อทราบเรื่องและกำชับให้ตรวจสอบเอกสารด้วยความถี่ด้วนและหากพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องติดต่อแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบในทันที

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่