ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 605

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง managroups@gmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 09 มกราคม 2561 เวลา 15:36 น.
ผู้ร้องเรียนนายสุรชิต มานะจิตต์
เลขประจำตัวประชาชน3101600508981
Emailmanagroups@gmail.com
โทรศัพท์0817974414
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน10.ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมเจ้าท่า
คำร้องเรียน/คำถามไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดรายละเอียดตามเอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะผู้เสนอราคา เอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่ 36/2561 ลว.20 พย.2560

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 20 มีนาคม 2561
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:20/03/2561
รายละเอียด กรมเจ้าท่า ได้ทำหนังสือเรียนกรมบัญชีกลาง เรื่องการพิจารณาคำอุทธรณ์กรณีผู้เสนอราคาไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่