ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 7

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง kunkanit_cap@hotmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 09 มิถุนายน 2557 เวลา 11:22 น.
ผู้ร้องเรียนพลีส
เลขประจำตัวประชาชน
Emailkunkanit_cap@hotmail.com
โทรศัพท์
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน5.การขุดลอกเปลี่ยนแปลงแม่น้ำ/ลำคลอง/ดูดทราย
คำร้องเรียน/คำถามผู้ใหญ่บ้านลักลอบดูดทราย น้ำขุ่น ชายฝั่งพังทลาย ชาวบ้านเดือดร้อน
รายละเอียด นายเชิดชัย นุ่มแก้ว มีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหินปิด มีพฤติกรรม ที่ใช้อำนาจในทางไม่เหมาะสม คือ ใช้อิทธิพล เอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง ในการดูดทราย จากคลองสาธารณะ(คลองหินปิด) และนำไปส่งขายตามร้านขายวัสดุก่อสร้างอีกทอดหนึ่ง ทำให้ตลิ่งทรุดตัวหรือพังลง และเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบทำให้ทิศทางน้ำเปลี่ยนกระแสเกิดการกัดเซาะตลิ่งพัง น้ำขุ่น ซึ่งเป็นปัญหาแก่เกษตรกรที่ใช้น้ำในคลองสาธารณะเป็นอย่างมาก

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 11 มิถุนายน 2557
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:11/06/2557
รายละเอียด

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่