ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 804

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 04 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:09 น.
ผู้ร้องเรียนปกปิดข้อมูลผู้ร้อง
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามนร02610017436 เรื่อง ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเรือนำเที่ยวรายปีประจำปี 2561 เนื่องจากปัจจุบันการขึ้นทะเบียนเรือนำเที่ยวรายปีของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา
รายละเอียดนร02610017436 เรื่อง ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเรือนำเที่ยวรายปีประจำปี 2561 เนื่องจากปัจจุบันการขึ้นทะเบียนเรือนำเที่ยวรายปีของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา มีหลักเกณฑ์ให้เรือทุกลำจะต้องมีเสื้อชูชีพที่ได้มาตรฐานจากกรมเจ้าท่า โดยจะมีผู้จำหน่ายประมาณ 6 บริษัท(ไม่ทราบชื่อ) ซึ่งเสื้อชูชีพดังกล่าวจะมีราคาสูง

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:17/05/2561
รายละเอียด ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกใบสำคัญรับรองมาตรฐานเสื้อชูชีพสำหรับเรือเดินภายในประเทศพ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 12 ต.ค. 60 ข้อ 16 เรือที่ได้รับใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือก่อนที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับให้สามารถใช้เสื้อชูชีพที่มีอยู่เดิมในเรือแต่ยังไม่ได้รับอนุมัติหรือผ่านการรับรองตามข้อบังคับนี้ได้จนถึงกำหนด ดังนี้ 1.เรือโดยสารให้ใช้เสื้อชูชีพที่มีอยู่เดิมได้จนถึงวันที่31ธ.ค.60 และสามารถใช้ต่อไปได้จนกว่าใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใข้เรือมีกำหนดสิ้นอายุ ซึ่ง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่5(พังงา) ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนเจ้าของเรือและผู้ประกอบการเรือจำนวนมากที่มาขอรับใบอนุญาตใช้เรือครั้งแรกและต่อใบอนุญาตใช้เรือกับ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่5(พังงา) ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อบังคับฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด มีความปลอดภัยในการโดยสารเรือท่องเที่ยวและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดพังงา สำหรับรายชื่อผู้จำหน่ายเสื้อชูชีพ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่5(พังงา) ได้ปิดข่าวประชาสัมพันธ์กรมเจ้าท่า แจ้งรายชื่อผู้ผลิตเสื้อชูชีพตามมาตรฐานกรมเจ้าท่า จำนวน 9 ราย โดยปิดไว้ตรงบริเวณบอร์ดหน้าห้องงานทะเบียนเรือและสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่5(พังงา) ไม่มีและมิได้ขายเสื้อชูชีพราคาประมาณ450-750 บาท ในนามสำนักงานฯ ตามที่ผู้ร้องแจ้งแต่อย่างใด

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่