ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 881

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 08 สิงหาคม 2561 เวลา 09:15 น.
ผู้ร้องเรียนบริษัทมารีนสตาร์จำกัด
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน10.ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมเจ้าท่า
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนขอความเป็นธรรมการตรวจรับพัสดุการจัดซื้อเครื่องมือฝึกจำลองการดับเพลิงขั้นสูงเสมือนจริง
รายละเอียดร้องเรียนขอความเป็นธรรมการตรวจรับพัสดุการจัดซื้อเครื่องมือฝึกจำลองการดับเพลิงขั้นสูงเสมือนจริง

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:16/08/2561
รายละเอียด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 6 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ทั้งนี้การตรวจรับพัสดุการจัดซื้อเครื่องมือฝึกจำลองการดับเพลิงขั้นสูงเสมือนจริง อยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบและรับฟังคำชี้แจงของบริษัทฯ เพื่อความรอบคอบและมิให้ทางราชการเสียประโยชน์รวมทั้งกระทบต่อบริษัทฯ ซึ่งของที่ส่งมอบ มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อเครื่องมือฝึกจำลองการดับเพลิงขั้นสูงเสมือนจริงทางด้านเทคนิคมีความซับซ้อนของขั้นตอนการใช้เครื่องมือฝึกจำลองการดับเพลิงขั้นสูงเสมือนจริง จำเป็นต้องได้รับข้อมูลรายละเอียดของเครื่องมือฝึกจำลองการดับเพลิงขั้นสูงเสมือนจริง าที่ส่งมอบอย่างละเอียดครบถ้วนประกอบการพิจารณา จึงต้องใช้เวลาในการตรวจรับพัสดุ โดยที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ยังไม่ได้สรุปแจ้งผลการตรวจรับพัสดุเป็นอย่างไรและเมื่อได้วินิจฉัยแล้วจะแจ้งผลการตรวจรับให้แก่บริษัทมารีนสตาร์จำกัดทราบต่อไป / ขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาตรวจรับเป็นอย่างไร และจะเร่งรัดตรวจสอบโดยเร็ว

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่