ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 958

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09:35 น.
ผู้ร้องเรียนปกปิดข้อมูลผู้ร้อง
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่อง นร02610029738 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจำหน่ายเสื้อชูชีพให้แก่ผู้ประกอบการเรือประมงของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่
รายละเอียดรหัสเรื่อง นร02610029738 ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจำหน่ายเสื้อชูชีพให้แก่ผู้ประกอบการเรือประมงของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 09 พฤศจิกายน 2561
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:09/11/2561
รายละเอียด สำนังานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ ขอรายงานดังนี้ เนื่องจากกรมเจ้าท่า มีนโยบายให้ผู้ประกอบการเรือทั้งที่เป็นเรือโดยสารและเรือประมงต้องมีอุปกรณ์ประจำเรือ เช่นเสื้อชูชีพ ต้องได้มาตรฐานของกรมเจ้าท่าเท่านั้น จึงต้องมีการตรวจอุปกรณ์ประจำเรือ ให้เป็นตามข้อกำหนดของข้อบังคับการตรวจเรือและมาตรฐานของกรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ ไม่มีนโยบายในการจำหน่ายเสื้อชูชีพให้แก่ผู้ประกอบการเรือแต่อย่างใด เพียงแต่ให้คำแนะนำตัวอย่างเสื้อชูชีพมาตรฐานกรมเจ้าท่า พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเสื้อชูชีพที่ได้รับมาตรฐานกรมเจ้าท่า บริเวณโต๊ะรับคำร้องการต่อใบอนุญาตใช้เรือและการออกใบประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ อาจเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ประกอบการ เนื่องจากมีบริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่ายหลายราย ซึ่งมีราคาที่ไม่เท่าเทียมกัน จึงมีความเข้าใจว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่จำหน่ายเสื้อชูชีพให้แก่ผู้ประกอบการเรือ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่