ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 976

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 15:17 น.
ผู้ร้องเรียนนายกิตติพันธ์ ปัญญาอภิวงศ์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน5.การขุดลอกเปลี่ยนแปลงแม่น้ำ/ลำคลอง/ดูดทราย
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่อง นร01610008431 ขอความอนุเคราะห์ขุดร่องน้ำคลองบางกุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากคลองมีลักษณะตื้นเขิน
รายละเอียดรหัสเรื่อง นร01610008431 ขอความอนุเคราะห์ขุดร่องน้ำคลองบางกุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากคลองมีลักษณะตื้นเขิน

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 30 ตุลาคม 2561
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:30/10/2561
รายละเอียด สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่6 ตรวจสอบแล้วพบปัญหาคือระชาชนบางส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับร่องน้ำฯ คัดค้านการขุดลอกร่องน้ำ ตามที่นายกิตติพันธ์ฯ ตัวแทนผู้ใช้ร่องน้ำร้องขอ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่6 จะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช่ร่องน้ำในวันที่6พ.ย.61 เพื่อนำผลการประชุมมาประกอบการพิจารณาปรับแผนขุดลอกร่องน้ำต่อไป กรณีจะดำเนินการขุดลอกร่องน้ำคลองบางกุ้ง สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่6 มีความจำเป็นต้องของบประมาณฉุกเฉินเพิ่มเติม จำนวน4,023,125บาทปริมาณเนื้อดิน 32,185 ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากตำบลที่ทิ้งดินอยู่ห่างจากตำบลที่ขุดลอก ประมาณ 45 กิโลเมตร ระยะเวลาปฏิบัติงานประมาณ 90 วัน

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่