ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ

แจ้งเรื่องร้องเรียน

กรุณากรอกรายละเอียดที่ตั้งให้ชัดเจน!

ข้อมูลผู้ร้อง

กรุณาระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมเจ้าท่าจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมให้สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมตรวจสอบ ประสานงาน เผยแพร่ ต่อ ปปท. ปปช. และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนการทุจริตเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด และขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ (I certify that the facts of the complaint filed is responsible for the facts and truth above all.)